Category: DEFAULT

Kung nais nag pagpapala matutong sumunod sa diyos

15.02.2023 | Gurd | 2 Comments

Kung nais nag pagpapala matutong sumunod sa diyos

Sinasaway nʼyo ang mga hambog at isinusumpa ang mga ayaw sumunod sa inyong mga utos. Kapag nakikita natin ang magagandang katangian ng Diyos, mas minamahal natin siya at ayaw nating makagawa ng bagay na magpapalungkot sa kaniya Sinasabi sa Isaias, “Sinabi ni Yahweh, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat: “Tandaan ninyo: Mangyayari ang aking balak, matutupad ang aking pasiya.” Gayun din naman, ang Kanyang plano ay perpekto, banal, makatarungan at “ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios” (Roma KJV) Ilayo nʼyo ako sa kanilang panghihiya at pangungutya, dahil sinusunod ko ang inyong mga turoKung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Dios, upang tuparin mo ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan; kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Dios ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa Sinabi ng propetang si Moises na kung susundin natin ang mga utos ng Diyos, pagpapalain niya tayo. Sa lahat ng oras ay naghahangad akong malaman ang inyong mga utos. Sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, naghahanda tayo para sa buhay na walang hanggan at kadakilaan. (Deuteronomio ;) Sumusunod tayo sa Diyos hindi dahil natatakot tayong maparusahan. Kung minsan ay hindi natin alam ang dahilan ng isang partikular na kautusan. Gayunman, ipinakikita natin ang ating pananampalataya at tiwala sa Diyos kapag sinusunod natin Siya nang hindi nalalaman kung bakit. Sina Adan at Eva ay inutusang mag-alay Akoʼy pansamantala lang dito sa sanlibutan, kaya ipaliwanag nʼyo sa akin ang inyong mga utos.

Gayun din naman, ang Kanyang plano ay perpekto, banal, makatarungan at “ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios” (Roma KJV)Pinatutunayan ng Pagsunod sa Diyos ang Ating Pag-ibigJuanSa pamamagitan nito alam natin na mahal natin ang mga anak ng Diyos, kapag iniibig natin ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos. Sapagka't ito ang pagibig ng Dios, na ating tinutupad ang kaniyang mga utos. Ang mga ninuno natin ay naliliman ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagatLah Sinasabi sa Isaias, “Sinabi ni Yahweh, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat: “Tandaan ninyo: Mangyayari ang aking balak, matutupad ang aking pasiya.”. At ang kanyang mga utos ay hindi mabigat Ang Pagpapala ng Pagiging Masunurin“Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupaMapapasa-inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh“Pagpapalain niya kayo sa inyong mga Ang Pagpapala ng Pagiging Masunurin“Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupaMapapasa-inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh“Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid Mga Babala Mula sa Kasaysayan ng IsraelMga kapatid, hindi ko ibig na hindi kayo makaalam.

Nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, “Huwag kang pupunta sa Egipto, manatili ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. ^GENESIS Noong panahong ito, dumating ang taggutom sa lugar kung saan nakatira si Isaac. Muntik na niyang gawin ang Tuklasin ang Islam. “Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupaMapapasa-inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh“Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid 1 Sumunod si Isaac sa utos ng Diyos. Mga Paksa ng Muslim Tuklasin ang Islam Filipino Tagalog Sa halip na lumapit sa Diyos, pumunta si Isaac sa ibang lugar.

Narito ang ilang paraan para malaman kung saan nanggagaling ang ating mga naiisip: Manalangin. · Paano nga ba Magtiwala ng Lubos sa Diyos Pumasok na ba sa iyong isipan ung tanong na “Paano ba ako lubusang mag titiwala sa Diyos?” Mababasa natin sa Bibliya na ang ating Diyos ay mabuti at tapat. Kung nalilito tayo kung ang saan nanggagaling ang ating naririnig, magandang manalangin para sa karunungan (Santiago). (Magandang manalangin para sa karunungan kahit hindi tayo Siya rin ay nangangako na mag paulan ng biyaya sa sinumang sumusunod at nananampalataya sa Kanya Kung nais ng Diyos na mangusap sa atin, walang makakapigil sa Kanya.2 thoughts on “Kung nais nag pagpapala matutong sumunod sa diyos”

  1. Kapag nakikita natin ang magagandang katangian ng Diyos, mas minamahal natin siya at ayaw nating makagawa ng (Deuteronomio ;) Sumusunod tayo sa Diyos hindi dahil natatakot tayong maparusahan. Pagpapala Para sa mga Sumusunod sa Diyos. Sinabi ng propetang si Moises na kung susundin natin ang mga utos ng Diyos, pagpapalain niya tayo.

  2. Gayun din naman, ang Kanyang plano ay perpekto, banal, makatarungan at “ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios” (Roma KJV) Sinasabi sa Isaias, “Sinabi ni Yahweh, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat: “Tandaan ninyo: Mangyayari ang aking balak, matutupad ang aking pasiya.”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.