Category: DEFAULT

Modyul 3 aralin 1 kasarian sa ibat ibang lipunan pdf

15.02.2023 | Katoteshi | 1 Comments

Modyul 3 aralin 1 kasarian sa ibat ibang lipunan pdf

Sa kasaysayan, sa anumang lipunan sa daigdig, lalaki ang karaniwang inaasahang bumuhay sa kaniyang mag-anak tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksiyong apeksyonal, emosyonal, sekswal; at ng malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya, o kasariang higit sa isa (MELC Una at Ikalawang Linggo) Matapos mong pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahan naNatutukoy ang ibat-ibang uri ng kasarian at sexNatatalakay ang ibat-ibang uri ng kasarian at sexNatutukoy ang mga gender roles sa ibat-ibang bahagi ng daigdigNatatalakay ang iba’t – ibang gender roles ng dagidigARALINKasarian sa Iba’t Ibang Lipunan Bawat lipunan sa iba’t ibang bahagi ng mundo ay nagkakaroon ng paghahati sa mga miyembro nito ayon sa kasarian. Sa kasaysayan, sa anumang lipunan sa daigdig, lalaki ang karaniwang inaasahang bumuhay sa kaniyang mag-anak. Mauugat ito sa Panahong Paleolitiko Kasarian sa Iba’t Ibang Lipunan fPaunang Salita Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum MODYULMGA ISYU AT HAMONG PANGKASARIAN. ARALINKasarian sa Iba’t Ibang Lipunan Bawat lipunan sa iba’t ibang bahagi ng mundo ay nagkakaroon ng paghahati sa mga miyembro nito ayon sa kasarian.

SexPanuto: Gumawa ng isang picture collage na naglalaman ng mga larawan ng mga kilalang personalidad na kabilang sa iba’t ibang uri ng kasarian. Ito ay nahahati sa sumusunod na paksa: PaksaDiskriminasyon sa mga Kalalakihan, Kababaihan at LGBT PaksaMga karahasan sa mga Kababaihan, Kalalakihan at LGBT Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto: Nasusuri ang mga ibat ibang uri ng diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan Kumuha ng papel at isulat kung ano ang iyong kasarian. GawainGender at Sex: Ano nga Ba Sa pagkakataong ito, maaari mo nang ibigay at isulat sa ibaba ang pagkakaiba ng gender at sex mula sa mga natutunan mo sa aralin sa pamamagitan ng pagkumpleto sa mga kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao, na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya nang siya'y ipanganak, kabilang ang personal na pagtuturing niya sa sariling katawan (na maaaring mauwi, kung malayang pinipili, sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapaopera, gamot, o iba pang paraan) at iba pang ekspresyon ng kasarian, kasama na ang pananamit, pagsasalita, at pagkilos linMga Isyu sa Kasarian at Lipunan PAKSA: DISKRIMINASYON Nasusuri ang sitwasyon ng diskriminasyon gamit ang isang Course Hero Your browser is unsupported. Ipaliwanag sa harapan ng klase kung kuntento o masaya ka ba sa iyong kasarian. Ito rin ay maaaring tumukoy sa gawain ng babae at lalaki na ang layunin ay reproduksiyon ng tao. Rubric sa Picture Collage Kraytirya Di PangkaraniwanKahanga-hangaKatanggap-tanggapPagtatangkaUri ng kagamitan; Gumamit ng mga kagamitang angkop at risaykel kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao, na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya nang siya'y ipanganak, kabilang ang personal na pagtuturing niya sa sariling katawan (na maaaring mauwi, kung malayang pinipili, sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapaopera, gamot, o iba pang paraan) at iba pang Ang Aralinay tumutukoy sa Mga Isyu sa Kasarian at Lipunan. Expert Help Study Resources Log in Join ModuleMga Isyu at Hamong Pangkasarian, AralinKasarian sa Iba't Ibang Lipunan Flashcards Learn Test Match Created by christine_XVIII Terms in this set (30) Sex tumutukoy sa kasariankung lalaki o babae. We recommend upgrading your browser to access full site features.

Ito ay nahahati sa sumusunod na paksa: PaksaDiskriminasyon sa mga Kalalakihan, Kababaihan at LGBT PaksaMga karahasan sa mga Kababaihan, Kalalakihan at LGBT Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto: Nasusuri ang mga ibat ibang uri ng diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan Lubos akong umaasa na kayo ay magkakaroon ng kasanayang matalakay ang mga uri ng kasarian (gender), sex at gender roles sa iba’t ibang bahagi ng daigdig (MELCs1 Qrt.3) Aralin at Sakop ng Modyul Aralin– Kasarian sa Iba’t ibang LipunanKasaysayan ng LGBT sa PilipinasMga Gampanin ayon sa Kasarian (Gender Roles) MODYULMGA ISYU AT HAMONG PANGKASARIAN. Bawat lipunan sa iba’t ibang bahagi ng mundo ay nagkakaroon ng paghahati sa mga miyembro nito ayon sa kasarian. Sa kasaysayan, sa anumang lipunan sa daigdig, lalaki ang karaniwang inaasahang bumuhay sa kaniyang mag ARALINKasarian sa Iba’t Ibang Lipunan. Ang Aralinay tumutukoy sa Mga Isyu sa Kasarian at Lipunan.1 thoughts on “Modyul 3 aralin 1 kasarian sa ibat ibang lipunan pdf”

  1. Sa kasaysayan, sa anumang lipunan sa daigdig, lalaki ang karaniwang inaasahang bumuhay sa kaniyang mag-anak MODYULMGA ISYU AT HAMONG PANGKASARIAN. ARALINKasarian sa Iba’t Ibang Lipunan Bawat lipunan sa iba’t ibang bahagi ng mundo ay nagkakaroon ng paghahati sa mga miyembro nito ayon sa kasarian.

Leave a Reply

Your email address will not be published.