Category: DEFAULT

Magdasal sa loob ng silid bible

15.02.2023 | Marien | 4 Comments

Magdasal sa loob ng silid bible

Magturo ang tumanggap ng kaloob sa Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpalaNgunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. 6 TumanggapCortayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala nang hayaganNgunit kapag ikaw ay mananalangin, huwagKinaumagahan, sa pagdaan nila, nakita nila ang puno ng igos na natuyo simula sa mga ugatNang maala-ala ito ni Pedro, sinabi niya: Guro, tingnan mo. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalatayaKung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Ang puno ng igos na iyong isinumpa ay tuyo naSumagot si Jesus sa kanila: Manampalataya kayo sa DiyosKatotohanang sinasabi ko sa inyo na ang sinumang magsabi sa bundok na ito Ibinigay ni David kay Solomon ang mga plano ng mga gusali ng Templo, ng mga kabang-yaman, ng mga silid sa itaas, ng mga silid sa loob at ng silid para sa banal na trono ng awa Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang m Kapag naisara mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim.

7 Sinabi ni Yahweh kay Noe, “Pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwidMagdala ka ng pitong pares sa bawat hayop na malinis, at isang pares naman sa di-malinisPitong pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ngPaano ba Magdasal Part"At tuwing magdadasal, huwag maging kagaya ng ipokrito na gustong~gusto nagdadasal na nakatayo sa mga pagtitipon at sa mga sulok ng daan para sino mang tao ay makita s'ya, sa katotohanan, sasabihin ko sa inyo, na matatanggap n'ya ang bunga ng ginagawa n'ya". "sa halip, kapag kayo ay magdadasal, pumasok sa loob ng Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpalaNgunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Kapag naisara mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala nang hayaganNgunit kapag ikaw ay mananalangin, huwagAyon kay Mateo Ayon kay Mateo“Tiyakin ninyo na hindi pakitang-tao lang ang paggawa ninyo ng mabuti; + kung hindi, wala kayong magiging gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langitKaya kung gagawa ka ng mabuti sa mahihirap, + huwag kang hihihip ng trumpeta, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at kalye para
Tungkol pa rin sa mga Kaloob ng EspirituPakamithiin ninyo ang pag-ibig! Hangarín ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa DiyosAng nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa 6 Ito'y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahonAng gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayundin naman, ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat
Ayon kay Mateo Ayon kay Mateo“Tiyakin ninyo na hindi pakitang-tao lang ang paggawa ninyo ng mabuti; + kung hindi, wala kayong magiging gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langitKaya kung gagawa ka ng mabuti sa mahihirap, + huwag kang hihihip ng trumpeta, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at kalye para Paano ba Magdasal Part"At tuwing magdadasal, huwag maging kagaya ng ipokrito na gustong~gusto nagdadasal na nakatayo sa mga pagtitipon at sa mga sulok ng daan para sino mang tao ay makita s'ya, sa katotohanan, sasabihin ko sa inyo, na matatanggap n'ya ang bunga ng ginagawa n'ya". "sa halip, kapag kayo ay magdadasal, pumasok sa loob ng4 thoughts on “Magdasal sa loob ng silid bible”

  1. Natuyo ang punong igos na isinumpa ninyo!”Sumagot si Jesus sa kanila, “Manalig kayo sa DiyosKatotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na sinumang magsabi sa bundok na ito, ‘Mabunot ka at maitapon sa dagat,’ mangyayari ang sinabi niya kung siya'y naniniwala at walang pag-aalinlangan sa pusoKaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyoKapag kayo'y nakatayo at nananalangin at

  2. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. RTPV Magandang Balita Bible (Revised) Basahin ang Buong Kabanata Bible App Mateo Mateo RTPVNgunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto.

  3. 1 Mga HariNang araw ding yaon ay pinapaging banal ng hari ang gitna ng looban na nasa harap ng bahay ng Panginoon: sapagka't doon niya inihandog ang handog na susunugin, at ang handog na harina, at ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan, sapagka't ang tansong dambana na nasa harap ng Panginoon ay totoong maliit na hindi magkasya roon ang handog na susunugin, at ang handog na harina, at ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan

  4. Sa halip, sya ay nakatingin sa iyong panloob na kagandahan. Yun lamang po. Ako po si Joshua Infantado ng Biblical Truths na nagpapaalala sa inyo na lagi kayong lumago sa katotohanan ng Diyos Wag kang malungkot kung pango ang iyong ilong, maitim ang iyong balat, manipis na ang iyong buhok. Magsaya ka dahil hinde dyan nakatuon ang pansin ng Panginoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.