Category: DEFAULT

Paano mapatunayan na anak tayo ng diyos

15.02.2023 | Сатана | 4 Comments

Paano mapatunayan na anak tayo ng diyos

Baka nasaktan ang iba dahil sa ginawa mo, pero dapat mo munang kilalanin na nagkasala ka sa Diyos.—Awit, 4; Gawa Aminin mo sa Diyos ang kasalanan mo sa pamamagitan ng panalangin. Kilalanin mo na ang kasalanan mo ay paglabag sa mga pamantayan ng Diyos. —Awit ;Juan Gaya ng wala tayong anumang nagawa upang isilang tayo ng ating mga magulang sa laman, gayundin naman, wala tayong nagawa at magagawa upang tayo'y isilang ng Diyos bilang Kanyang anak Roma ipinahayag siya bilang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Roma Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang-salaCorinto vHindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan Mga dapat gawin para patawarin ng Diyos. Kapag nakikita natin ang magagandang katangian ng Diyos, mas minamahal natin siya at ayaw nating makagawa ng bagay na magpapalungkot sa kaniya “Kung talagang mahal tayo ng Panginoon, bakit natin nararanasan ang mga bagay na ito?”, “Bakit sa akin nangyari ito?”, “Lord, nasan ang pag-ibig mo?”, ngunit sabi sa Roma, “Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa ”, patuloy tayong pinapaalalahanan ng Diyos na ibinigay Niya ang kaniyang kaisa-isang anak para sa ating mga kasalananMaging anak ng Diyos. Sinabi ng propetang si Moises na kung susundin natin ang mga utos ng Diyos, pagpapalain niya tayo. “Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap [kay Hesus], ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan” (Juan). (Deuteronomio ;) Sumusunod tayo sa Diyos hindi dahil natatakot tayong maparusahan.

  • kaya't ang pinakamainam na lugar ay ang palaging nasa Kanyang presensya. Sapagkat walang anumang sitwasyon na maaari nating kaharapin ang hindi kontrolado ng Diyos. Labis akong naantig nang mabasa ko kung paanong ipinako sa krus ang Panginoong Jesus para tubusin ang sangkatauhan at nagsimula akong aktibong dumalo sa mga pagtitipon at sabik na ginugol ang sarili ko para sa At dahil diyan, hindi tayo dapat matakot sa anumang sitwasyon at sa mga taong nagbabanta sa atin, sa pisikal man o espirituwal na aspeto. Pagkatapos umanib sa pananampalataya, madalas kong binabasa ang Bibliya. Ang kaalaman na ang Diyos ay ating kanlungan ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang tayo ay lalong magtiwala sa Kanya. "Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: Tinatakbuhan ngNi Ding Yan, Tsina Noong, nanalig ako sa Panginoong Jesus.
  • Ang aming pagsunod saKung walang pananampalataya, mawawala sa atin ang kakayahang pahalagahan ang mga plano ng ating Diyos hinggil sa mga bagay na mangyayari kalaunan sa ating buhaySa mga sandaling ito ng pagsubok, ang kaaway—na laging nakabantay—ay tinatangkang gamitin ang ating lohika at pangangatwiran laban sa atin · Kung tayo mismo ang pumili kung paano maglingkod sa halip na sundin ang tagubilin ng Panginoon, ang aming mga pagsisikap ay mga mabubuting gawa lamang kaysa isang pagpapahayag ng pagmamahal sa Kanya. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay ipinakita sa pamamagitan ng pagpapadala ng Kanyang Anak na si Hesus (1 Juan).
  • Sa Kasulatan, ang mga hindi mananampalataya ay hindi kailanman ipinakilala bilang mga anak ng Malinaw na sinasabi sa Bibliya na ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos (Colosas), at iniibig ng Diyos ang buong sanlibutan (Juan), ngunit yaon lamang mga isinilang na muli ang mga anak ng Diyos (Juan ; ; Roma ;Juan).
  • Ang isang bata ay lumalaking kagaya ng kanyang mga magulang. Gayundin naman, nais ng Diyos na bilang kanyang mga anak tayo ay maging Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito” (1 Juan).Kaya nga isang anak ng Diyos ay walang anumang maipagmamalaki kundi ang Panginoon lamang (Efeso).
  • (Juan, 2) Sa pag-uusap na iyon, nagbigay si Jesus ng detalye tungkol sa Kaharian ng Diyos c at sa pagiging ‘ipinanganak muli.’. (Juan) Inihula niya rin kung paano siya mamamatay Konteksto ng Juan Sinabi ni Jesus ang mga salitang ito noong kausap niya ang Judiong lider ng relihiyon na si Nicodemo.

(Juan) Isa pa, napakagandang 9 Sa ganitong paraan nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin na sinugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na Anak sa sanlibutan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niyaGanito ang pag-ibig, hindi sapagkat inibig natin ang Diyos kundi dahil siya ang umibig sa atin at sinugo ang kaniyang Anak bilang kasiya-siyang handog para sa ating mga kasalanan Tunay na hindi tayo maliligtas ng ating sariling mabubuting gawa ngunit kailangan natin ang mabubuting gawa upang mapatunayan na tunay ang ating pananampalataya. Sa Titus ay mababasa natin: At turuan mo ang ating mga kapatid na maging masigasig sa paggawa ng mabuti, para makatulong sila sa mga nangangailangan Sinasabi ng Bibliya: “Para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at ang isinugo mo, si Jesu-Kristo.”. (Juan) Oo, kapag nalaman mo ang katotohanan tungkol kay Jehova at kay Jesus, puwede kang mabuhay magpakailanman sa paraisong lupa.

Malinaw itong makikita sa mga talata gaya ng Roma "Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos Sa ngayon, wala na ang Anak ng Diyos sa lupa para tulungan tayo. (2 Corinto) Pansinin ang apat na pangunahing paraan ng pagtulong ng Diyos sa mga tao. “Ang lahat ng bagay na isinulat noong una ay isinulat sa Magsisi ka at manampalataya sa Panginoong Hesu Kristo Naging anak tayo ng Diyos at naligtas dahil tayo ay inampon sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng ating relasyon sa Panginoong Hesu Kristo (Galacia ; Efeso). Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos (ang iglesia), pinangakuan ng isang tahanan sa langit at binigyan ng karapatan na lumapit sa trono ng Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ng panalangin (Efeso ;Pedro ; Roma) Tumugon ka sa tawag ng Diyos. Pero patuloy na tinutulungan ng kaniyang Ama na si Jehova, “ang Diyos ng buong kaaliwan,” ang mga nangangailangan. Bibliya.

Labis akong naantig nang mabasa ko kung paanong ipinako sa krus ang Panginoong Jesus para tubusin ang sangkatauhan at nagsimula akong aktibong dumalo sa mga pagtitipon at sabik na ginugol ang sarili ko para sa 2 Sa nalalabi niyang panahon sa katawang ito ay hindi na siya namuhay para sa masidhing pagnanasa sa laman kundi ang pagsunod sa kalooban ng DiyosSapat na ang nakaraang panahon ng ating buhay upang gawin ang kalooban ng mga Gentil. Lumakad tayo sa kahalayan, masamang pagnanasa, paglalasing, magulong pagtitipon, mga pag-iinuman at kasuklam Ni Ding Yan, Tsina Noong, nanalig ako sa Panginoong Jesus. Pagkatapos umanib sa pananampalataya, madalas kong binabasa ang Bibliya.4 thoughts on “Paano mapatunayan na anak tayo ng diyos”

  1. Gaya ng wala tayong anumang nagawa upang isilang tayo ng ating mga magulang sa laman, gayundin naman, wala tayong nagawa at magagawa upang tayo'y isilang ng Diyos bilang Kanyang anak Maging anak ng Diyos. “Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap [kay Hesus], ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan” (Juan).

  2. Baka nasaktan ang iba dahil sa ginawa mo, pero dapat mo munang kilalanin na nagkasala ka sa Diyos.—Awit, 4; Gawa Aminin mo sa Diyos ang kasalanan mo sa pamamagitan ng panalangin. —Awit ;Juan Kilalanin mo na ang kasalanan mo ay paglabag sa mga pamantayan ng Diyos. Mga dapat gawin para patawarin ng Diyos.

  3. At dahil diyan, hindi tayo dapat matakot sa anumang sitwasyon at sa mga taong nagbabanta sa atin, sa pisikal man o espirituwal na aspeto. kaya't ang pinakamainam na lugar ay ang palaging nasa Kanyang presensya. "Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: Tinatakbuhan ng Sapagkat walang anumang sitwasyon na maaari nating kaharapin ang hindi kontrolado ng Diyos. Ang kaalaman na ang Diyos ay ating kanlungan ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang tayo ay lalong magtiwala sa Kanya.

  4. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay ipinakita sa pamamagitan ng pagpapadala ng Kanyang Anak na si Hesus (1 Juan). Ang aming pagsunod sa Kung tayo mismo ang pumili kung paano maglingkod sa halip na sundin ang tagubilin ng Panginoon, ang aming mga pagsisikap ay mga mabubuting gawa lamang kaysa isang pagpapahayag ng pagmamahal sa Kanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.